יום רביעי, פברואר 28, 2007

ירא הקהל וישפּוט

פון אַפּאָר ברעקלעך שניי איז געוואָרן אַ זאַווערוכע (בליזאַרד בלע"ז) פון איבערזעצונגן פון ראָבערט פראָסטס ליד.

אַנו, דאָ האָט איר דעם אָריגינעלן אין ענגליש און זייט איר דער מבין צו זאָגן וועלכער פון די תרגום שבעים האָט דער בעסטער צוגעטראָפן און וועלכער האָט אויסגעטוישט ארנבת.

Stopping by Woods on a Snowy Evening
By Robert Frost

Whose woods these are I think I know
His house is in the village, though
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow

My little horse must think it's queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year

He gives his harness bells a shake
To ask if there's some mistake
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake

The woods are lovely, dark, and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep


שלום בערגער
עלאַברעק
אני הקטן

נ"ב: צו דעם מעיר אין מיין בלאָג אַז עס איז מנחה און נישט מעריב, זייט אַזוי גוט און לייענט איבער פונעם טיטל ביזן סוף ליד און זאָגט צי איז דאָס נישט מעריב. אפשר האַלט איר רבינו תם לקולא און זענט פון די וואָס דאַווענען מנחה אינעם אלף השישי אַריין.

יום שבת, פברואר 10, 2007