יום שלישי, ספטמבר 17, 2013

צילא דמהימנותא

ברוך הבא ר' 'שפיזא
קומט זעצט אייך ביים שפיץ
אויפן לולב הגזול,
זייט עפעס טועם
פון די כלים ריקים.
ווי געפעלט אייך
מיין דירה סרוחה
אונטער ברעטעלך געמיינע?
ענני כבוד
וואָס?
ושלישית אפילו טפח
האַ?
קוקט וואָס הודיעט דאָרט
ווי שיין
אַ הערצעלע
אויף נוי סוכה
און אויפן פאַרזאַבערטן טשוואָק
אַן איינגעזאַלצענער מוח
אוי, ס'יז אייך מיאוס?
ס'רעגנט אַריין
בלוט?
מאַכט אַ לישב בסוכה
זייט אייך מחיה
ממש אַן עבירה
הבאה במצוה
קומט ר' אברעמל
דער זעלטענער בעל חסד
שעכט אָמאָל
אפילו אַ יינגעלע
משהניו
ברענג שוין אַפיר
דיינע שברי לוחות
זאָגזע נאָכאַמאָל,
און טאַקע נאָכאַמאָל
שמעו נא חמורים
ר' יענקל
וואָס שטייט איר אַזוי ביים טיר?
אתרוגים קומען אויך
געפּונטלט און געשטרייפט
אַ שטאָט קענט איר
אויסנאַרן
און אַריינשניידן גאַרטלעך
אין פדנער לימענעס
יויש,
קוק נאָר אייזיקל
אזוי קיוט
זוכט זיין שעפּסעלע
דו קליינער נער
אהרעלע וועט דיר שוין געבן
אַ קאַלב
מיט אַ פינגער צום פאָלק
יאָסעלע
קריך שוין פון דאָרט אַרויס
פע,
מיט טבי אונטערן בעט
ווער פעלט נאָך?
אוודאי,
דעם רבי ר' דודל
סטרוניעט צום רביצן
אויפן העכסטער מדרגה
און פגעט אויס אַ נשמה
מיט הונדערט פופציק קרעכצן
הייבט אייך
ושמחת
באַלד ווערט מען אייך פטור
איבער פאַרברענטער חאָליפּטשעס
נאָר פּאַוואָליע, כאַפּט נישט
כנגד ארבעה מינים דברה תורה
איינס שטינקט
איינס שטעכט
מיט אַ שאָקל
דער דריטס, זויער
און איינס שמייסט
איז וווּנטשט אָן
אַ משיב הרוח
און אַ גוטן ווינטער
ווידער לאָזן הערן
ענקער שייגעץ שטיק
מיטן אור החיימס פשטים
נאָך שענקן אונז
אַן אתה בחרתנו
אונטער קלעצער און שלאַקעס
און ביי אַ דופן עקומה
קוואָקן הושענא