יום שבת, מרץ 08, 2008

וחי בהם

מיין טאָכטער האָט געפרעגט וויאַזוי האָבן די בחורים געקענט געהרגעט ווערן ביים לערנען? זי האָט געלערנט אַז ווען דער מלאך המוות האָט געוואָלט ברענגן מיתה צו דוד המלך האָט ער געשאָקלט די צווייגן פון אַ בוים כּדי אים מסיח דעת צו זיין פון לימוד התורה און בלויז אַזוי האָט ער אויף אים געקענט האָבן א שליטה.

איין זין האָט געענטפערט אַז זיי האָבן געפּאָזט (מפסיק געווען). דער בר־מצווה בחור האָט געזאָגט אַז זיי האָבן געדאַוונט און נישט געלערנט.

איך האָב געשוויגן.