יום חמישי, ינואר 30, 2014

משיב הרוח

בלאָויאינג אין דע ווינד, פון שבתי זיסל צימערמאַן (א.ב.וו. בּאָבּ דילען)
אַן איבערזעצונג

וויפל שטראָזן מוז שפּאַצירן אַ מאַן
איידער ער גייט אויף אַ גאַנג?
יאָ און וויפל ימים מוז אַ ווייסע טויב פליען
איידער זי שלאָפט אין דער זאַמד?
יאָ, און וויפל מאָל מוזן קאַנאָן באַלן פליען
צו פאַרבאָטן אויף אַן אייביקער זמן?
די ענטפער מיין פריינד עס בלאָזט זיך אין דעם ווינט
די ענטפער עס בלאָזט זיך אין דעם ווינט.

וויפל יאָרן קען אַ באַרג עקזיסטירן
פאַר ס'שווענקט זיך אין ים אויסגעשפּרייט?
יאָ, און וויפל יאָרן קען אַ פאָלק עקזיסטירן
פאַר מ'ערלויבט זיי צו ווערן באַפרייט?
יאָ, און וויפל מאָל קען אַ מענטש באַגראָבן זיין קאָפּ
ווי ער זעט נישט אויף נאָנט און אויף ווייט?
די ענטפער מיין פריינד עס בלאָזט זיך אין דעם ווינט
די ענטפער עס בלאָזט זיך אין דעם ווינט.

וויפל מאָל מוז אַ מענטש קוקן אַרויף
איידער ער זעט פון דעם הימל דער שיין?
יאָ, און וויפל אוירן מוז איין מענטש פאַרמאָגן
איידער ער דערהערט אַ געוויין?
יאָ, און וויפל טויטע ביז ווי לאַנג אַז ער ווייסט
אַז צו פיל אויפהערן צו זיין?
די ענטפער מיין פריינד עס בלאָזט זיך אין דעם ווינט
די ענטפער עס בלאָזט זיך אין דעם ווינט.

(לכבוד שבת ראש חודש אדר א' תשע"ד)

תגובה 1:

פידלער אמר/ה...

הערליך. קטלא!