יום שלישי, ינואר 21, 2014

חלום חלמתי

לכבוד מ.ל.ק. טאָג (ספיקא דיומא)

ס'אָט זיך דיר געחלומט?
לייג דיך צוריק שלאָפן
אין דער טראַכט פון אומטראַכט
דער דאָכענע איז לייכט
אומגעפלויגענע פעדערן
שושקן נישט קיין סודות

קענסט נישט איינשלאָפן?
אַ קאָשמאַר האָסטו געהאַט
מיט קולי קולות פון דער נאַכט?
ווילדע חיות בייסן בלויז
מיט אָפענע אויגן קענסטו זען
חלילה אַ רפואה אָן אַ מכה

שוין ווידער חלומט זיך דיר?
אַ לייטער לויפט אין הימל?
קריך גאָר הויך
וועט זיך קראַכן אַ מחיה
פאַרשמיר נאָר נישט דער קאַפּעליטש
ביי די וואָלקנס אין דעם נעפּל

הנה ימים באים
זעט ער זיך אין טרוים
אַן אַקער דערגרייכט אַ שניט
מכות יאָגן דאָס טויט
פאַרסמן ביז מען דערשטיקט
קרענקן ביז מען פגרט
נחת ביז מען פּלאַצט
חלומות ווי לאַנג מען שלאָפט

נאָך אַלץ ווילסטו חלומען?
נישט גענוג געשלאָפן?
קוק דיר דאָרט אויפן האָרלויזן קאָפּ
ליגט מיט אַ הפסק פון אַן אמה
און אַ טרוימיק בילד מיט אַ כלה קרוין
איינגעהילט חלומט זי אין אַ זאַק
אָן אַ סימן פון אַ חזה ושוק
נאַסע חלומות וועט זי דיר געבן
מיט נעגל וואַסער אָנגעגאָסן

אָבער נישקשה ס'יז אַ חלום
דער געגאָלטער בעל חלומות
קען אין גריב דיר כאַפּן שטערן
מיט דריי קאָרבן עקדישן
די קליידער האָט ער זיך געטוישט
דער בעסערער מענטש
זעצט ווי אַ בעקער
און אַ גאַנצער מבין ווערט ער מיר
אויף פרנסה פאַרן עולם
נאָך פאַנטאַזירן מיט אַ שיכור אין אַ באַר

טרונקן קען מען נישט?
וועט זיין טרוקענע חלומות
מיט פרעסנדיקע פעטע קיען
און שלינגן שיריים זאַנגן
פון אָנגעשטאָפּטע גראָבע אָקסן

שוין צייט אויף מודה אני פאַרן האָן
טרוימען האָט אויך אַ שיעור
פון קשיות שטאַרבט מען נישט
פון אַ חלום לעבט מען נישט
המפּיל זאָג און דריי גוט אויס דאָס ליכט
אַ גוטע נאַכט
שלאָף געקרענקטערהייט

4 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

א פירוש אויף די פאזיע...

קטלא זענט איר מסכים מיט די פירוש?

http://www.kaveshtiebel.com/viewtopic.php?p=178680#p178680

אנונימי אמר/ה...

http://www.kaveshtiebel.com/viewtopic.php?p=178680#p178680

אנונימי אמר/ה...

א פירוש אויף די רבינ'ס הייליגע דיבורים

קטלא קניא אמר/ה...

אַ דאַנק און ס'יז מיר אַ כבוד. יענעמס פשט איז נאָך אַזוי גוט ווי מיינס ואם תלמידי חכמים מנצחים זה בזה בהלכה אתם מה טובכם...