יום שלישי, ספטמבר 07, 2004

בן חמישים לעצה

לכּבוד די פֿופֿציק אלפֿים װאָס זענען דורך אין דאָס אַלטער שטיבל, און אַ דאַנק פֿאַר יעדעם אײנעם באַזונדער פֿאַר יעדער פֿון זײַנע באַזוכן, האָב איך מיך אַריבער געקליבן אַהער קײן בלאָגער. בכדי אַז דער עולם זאָל קענען מיטהאַלטן װעל איך פֿאַר אַן איבערגײ זמן שטעלן אַ מודעה אױף ישרא בלאָג יעדער מאָל װאָס איך פֿיר דאָ טיש. ס'װעלן זײַן װאָס זאָגן אַז מײַן בלאָג בײַ בלאָגער איז געגליכן צו דער גמרא כּל הדר בחוץ לארץ כּאילו שרױ בלא אלוק. אַנדרע װעלן זאָגן אַז מיר אין חוץ לארץ מעגן האָבן אַן אײגענעם ייִדישן אינדענטיטעט אומאָפּהענגיק אין פּאָליטישע הײמלענדער. ואני הקטן זאָג אַז חז"ל האָבן געהאַט אױף דעם אַ תשובה און זײ האָבן געזאָגט בן חמישים לעצה. זײ האָבן געזען ברוח קדשם אַז אַרום דער צײַט װאָס בײַ אונז װעט װערן פֿופֿציק טױזענט באַזוכערס װעט אױפֿשטײן אַ בלאָג מיט נאָמן בלאָגערעצות און װעט אַרױס נעמן די ייִדן אין גלות אַרײַן. זאָל מקויים װערן ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אמן.
נ"ב איך בעט שױן מחילה אױף אַלע לינקס אשר איננו. איך האָב נישט קײן אַנונג װיאַזױ ס'אַרבעט דאָ װײַל איך בין נישט אַ בקי אין לשונות װאָס מלאכי השרת משתמשים בו. איך פֿאַרלאָז מיך אינגאַנצן אױף בלאָגערעצותס טעמפּלעטן און ביז איך האָב מער צײַט זיך אַרום צו שפּילן װעט עס אַזױ בלײַבן. חוץ אַז איך װעל געפֿונען אַ שמש. אַ דאַנק די װאָס האָבן זיך אָפּגערופֿן אונטער צו לײגן אַ פּלײצע, דער זאַך איז נאָר אַז װעגן װער איך בין האָב איך מורא אַז זיך פֿאַרטראָגן מיט אַ שמש װעט אױפֿנעמן נאָך מער צײַט. װי טשערטשיל זצ"ל האָט געזאָגט װען מען האָט אים צוגעהאָלפֿן אָנטון אַ מאַנטל, 'ס'איז שװער גענוג אַלײן.'

אין תגובות: